www.kralovstviryb.cz                 Rozvoz Ostrava a okolí
  Objednávka 0

Objednávka Cena 0,00 Kč

Vypsat celý košík   Pokladna

Obchodní podmínky podmínky nákupu, reklamace a informace o doručení

Obchodní podmínky internetového obchodu

Informace

Provozovatel e-shopu

Ondřej Vala (dále jen prodávající)
Křižíkova 2860/16, 70200 Ostrava
IČ:01090402

Vzájemné vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Vytvořením objednávky kupující přijímá tyto obchodní podmínky pro dodání zboží.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Objednání zboží

V našem e-shopu máte možnost si pořídit čerstvé mořské ryby a plody moře. Objednávka probíhá elektronicky na našem e-shopu : www.kralovstviryb.cz. V sekci ,,objednat“ si vyberete druh a počet zboží. Když je vaše objednávka kompletní, přejděte do košíku a následně k pokladně. Před dokončením vaší objednávky máte vždy možnost překontrolovat vaše objednané zboží a jeho cenu. Poté vyplňte údaje pro objednávku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresa. V případě speciální dopravy až domů je třeba vyplnit i doručovací adresu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Nedostupnost zboží

Vzhledem k exkluzivitě zboží a dodržení maximální čerstvosti nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou ovlivnit nabízené zboží, nebo zcela zrušit objednávku. V případě takové situace budete kontaktováni (e-mailem, tel.). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V ojedinělých případech může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

Dodání zboží

Objednané zboží je zákazníkům dodáváno v daných termínech na prodejní místa, která jsou k nalezení na www.kralovstviryb.cz. V případě možnosti speciálního odběru, který je specifický dovozem přímo domů je účtován poplatek 69,-. Tento speciální dovoz musí splňovat dané kritéria: minimální cena objednávky 300 Kč a doručovací adresa spadá do okruhu 5km od nejbližšího odběrného místa. Termíny a jejich časy jsou plánovány tak, aby byla zachována maximální čerstvost a kvalita našeho zboží. Prodávající se vždy snaží objednávku doručit v uvedený čas. Mohou ale nastat situace, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací nebude možné kupujícímu zboží doručit včas. V tomto případě je zákazník neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

Cena a platební podmínky

Veškeré zboží v našem e-shopu je označeno cenou v českých korunách. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, ks) a je platná v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, sezónnosti a při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

V případě odběru zboží na prodejních místech, které jsou uvedeny na www.kralovstviryb.cz, je doprava zdarma. Při speciálním odběru je k ceně přičten poplatek 69,- a platí pro něj daná kritéria: minimální cena objednávky 300 Kč a doručovací adresa spadá do okruhu 5km od nejbližšího odběrného místa.

V přehledu Vaší objednávky vidíte jen orientační cenu, která se může měnit v závislosti na konkrétní váze produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které Vám náleží. Konečná cena je tak známá až při předání zboží.

Platba zboží probíhá hotově při odběru zboží na prodávajících místech. Daňový doklad s přesným popisem objednávky je zákazníkovi vystaven na vyžádání.

Veškeré ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Reklamace, zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání zboží kupujícímu.

U potravin je prodávající povinen vyznačit datum minimální trvanlivosti, jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, je prodávající povinen vyznačit datum použitelnosti. U sortimentu čerstvých ryb je datum použitelnosti do 48 hodin od dodání. Kupující je oprávněn písemně reklamovat zboží při převzetí zboží, nejpozději však ve lhůtě minimální trvanlivosti, resp. použitelnosti na zboží uvedené.

Reklamace musí obsahovat datum objednávky, datum dodání zboží, název výrobku, množství a popis závady. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní dodání zboží nebo vrácení peněz.

Pro vyřizování reklamací může kupující použít následující kontakt:

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze stornovat pouze v době jejich objednání, tzn. maximálně 10 dní před uzavřením objednávek. Pro zrušení objednávky je třeba zaslat e-mail na adresu . E-mail musí obsahovat číslo objednávky a v předmětu bude napsáno ,, zrušení objednávky“. Po uzavření objednávky nelze objednávku stornovat. V případě nevyzvednutí objednávky má prodávající právo na náhradu škody, která je spojena s importem a logistikou.

V souladu s ustanovením nařízení vlády 363/2013 Sb. má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.kralovstviryb.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

E-mailová adresa kupujícího je využívána k upozornění na blížící se rozvoz ryb a připravované akce.

Kupující má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží, uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, případně upravit pravidla podmínek.


  Království ryb

Zabýváme se dovozem kvalitních čerstvých ryb a plodů moře v co nejkratší době od vylovení z moře. Království ryb také na rozdíl od obchodních řetězců nevlastní žádné sklady a ryby neskladuje. Až na základě vaší závazné objednávky objednáváme ryby od dodavatelů, kteří je následně uloví, zpracují a vyexpedují. V den, na který je naplánován rozvoz, přebíráme ryby od dodavatele a předáváme Vám na odběrných místech. Více o nás »


  Kontakt

    +420 605 459 402

   
    www.kralovstviryb.cz
      facebook.com/kralovstviryb.cz
      Mapa rozvozu